Značkové autoparfumy
kvalitná a dlhodobá vôňa

Značkové autoparfumy
kvalitná a dlhodobá vôňa

Vôňa do auta Jean Albert
elegantné riešenie

Vôňa do auta Jean Albert
elegantné riešenie

Bootstrap Slider
Obchodné podmienky pre stránku philadelphiasro.sk, osetreniekoze.sk a autoparfumy.sk

I. Úvodné ustanovenia


Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v „internetovom obchode:  philadelphiasro.sk, osetreniekoze.sk a autoparfumy.sk “
ktorého prevádzkovateľom je: Philadelphia s.r.o., Diakovce 37, 925 81, IČO: 36233722

Obchodné podmienky vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Kupujúci zaslaním objednávky súčastne potvrdzuje, že akceptuje tieto obchodné podmienky. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ (maloobchodný predaj), riadia sa vzťahy obchodnými podmienkami a vzťahy nimi neupravené občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa. Ak je zmluvnou stranou podnikateľ (veľkoobchodný predaj), riadia sa vzťahy obchodnými podmienkami a vzťahy nimi neupravené sa riadia obchodným zákonníkom, všetko v platnom znení.

II. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy


Kupujúci objednáva tovar, ktorý je uvedený na internetových stránkach:  philadelphiasro.sk, osetreniekoze.sk a autoparfumy.sk

1. Proces objednávky je ukončený vyplnením a potvrdením formulára objednávky zo strany kupujúceho. Potvrdením objednávky kupujúci prehlasuje, že záväzne u predávajúceho objednáva v objednávke uvedený tovar, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, že s nimi súhlasí a považuje ich pre seba za záväzné!
2. Objednávka kupujúceho sa pre účely obchodných podmienok považuje za návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy ohľadom tovaru uvedeného v objednávke. Kúpna zmluva ohľadne tovaru uvedeného v objednávke je medzi kupujúcim a predávajúcim uzavretá v okamihu doručenia potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho kupujúcemu. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Kupujúci prehlasuje, že potvrdením objednávky, vyslovene súhlasí so spôsobom uzavretia kúpnej zmluvy.
3. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať tovar uvedený v objednávke podľa obchodným podmienok na miesto dodania tovaru uvedeného v objednávke a kupujúci sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho alebo od ním zvoleného prepravcu prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru uvedenú v objednávke.

III. Dodacie a dopravné podmienky


1. Tovar expeduje predávajúci do štyroch až siedmich pracovných dní, (mimo ohlásenej dovolenky) od potvrdenia objednávky predávajúcim v závislosti dostupnosti tovaru na sklade.
2. Dodaním tovaru sa rozumie podľa týchto obchodných podmienok okamih doručenia tovaru kupujúcemu v súlade s kúpnou zmluvou. Bezdôvodné odmietnutie tovaru kupujúcim sa nepovažuje za nesplnenie povinnosti dodať tovar zo strany predávajúceho.
3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia kúpnej ceny nasledujúcim spôsobom:
– pri platbe dobierkou, sa rozumie zaplatenie kúpnej ceny prepravcovi
– v hotovosti pri prebratí tovaru pri osobnom stretnutí
4. Spôsob dodania tovaru: – kuriérom, Slovenskou poštou
5. Tovar je balený tak, aby bol chránený pred poškodením. Kupujúci má právo odmietnuť prevziať tovar od prepravcu v prípade, že je tovar doručený v poškodenom obale.
6. Náklady na dodanie tovaru Poštovné pre zásielky tovaru v SR Slovenskou poštou je účtované vo výške 2,50 Eur a kuriérom GLS 3,50 EUR. Pri objednávke tovaru v hodnote nad 15,- Eur hradí poštovné predávajúci.

IV. Platobné podmienky


– pri platbe dobierkou, sa rozumie zaplatenie kúpnej ceny prepravcovi
– v hotovosti pri prebratí tovaru

V. Reklamačný poriadok a odstúpenie od zmluvy


Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej potvrdením. Po potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru. Kupujúci, je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov ako aj fyzické osoby. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese objednavka@philadelphiasro.sk. Spotrebiteľ môže použiť online formulár Reklamácia produktu na odstúpenie od zmluvy. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom písomné vyhlásenie o odstúpení zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre finančné vysporiadanie. Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru na adresu: Philadelphia s.r.o., Diakovce 37, 925 81. Pokiaľ chce kupujúci – spotrebiteľ uplatniť toto právo, musí vrátiť tovar v absolútne neporušenom stave, viditeľne neponičený a bez príznakov akejkoľvek neodbornej manipulácie v originálnom, úplne neporušenom obale a zo všetkými dodanými náležitosťami, ako je napr. návod, záručný list a kompletné príslušenstvo. Po odstúpení od zmluvy znášate iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

VI. Riešenie sporov


Prípadné spory medzi Philadelphia s.r.o. a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na Philadelphia s.r.o. pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa v súlade s čl. 6 tohto dohovoru neuplatní. Kontaktnou e-mailovou adresou je objednavka@philadelphiasro.sk. Philadelphia s.r.o. však odporúča kontaktovanie prostredníctvom jej kontaktného formulára. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 3. 9. 2020 a rušia predchádzajúce znenie VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.  

VII. Ochrana osobných údajov


Všetky potrebné informácie sa dozviete na www.autoparfumy.sk/spracovanie-osobnych-udajov

Tieto obchodné podmienky sú platné od: 19.07.2020